Comportament Empresarial, Salvador Trinxet

Com fer operar l’empresa de forma autònoma

L’empresari ha de flexibilitzar el seu pensament d’intentar-gestionar tots els assumptes de l’empresa, ha de reconèixer la importància que recau sobre triar adequadament el perfil idoni per a cada lloc i permetre a cada àrea d’organització funcionar sense més intervencions que forgen professionals sota la comoditat i esperra instruccions sobre la seva tasca, la capacitació és sempre necessària, igual que la comunicació entre gerents, directius i comandaments mitjans. A més l’empresa s’ha d’acomodar al fet de funcionar amb autonomia en completa confiança sobre resultats de qualitat i bon acompliment.

Quines estratègies podria adoptar una empresa per gestionar eficaçment els col•laboradors?

Salvador Trinxet Llorca –

Donant-li un esquelet propi a la seva empresa com ens assenyala Fernando Quesada en IdeasparaPyMEs.com; inversió en capital humà: es tracta de contractar no només a la quantitat de gent correcta, sinó d’alguna cosa encara més important; contractar els perfils adequats . Outsourcing: pregunti si té clar quins són els processos i activitats que realment afegeixen valor i per tant on ha d’enfocar la seva atenció. Una bona idea és fer un exercici de “cadena de valor”, i identificar on és que realment es crea un servei o producte diferenciat a la seva empresa. Per això, segueixen unes poques preguntes: Quins processos podria subcontractar, externalitzar o delegar en l’organització?; Coordinació i reunions: al “home-empresa” no li sobra temps, i per això evita les reunions de totes totes. Tot i que una reunió mal concebuda i sobretot, incorrecta, pot ser un malbaratament de temps, és indubtable que la principal eina per dirigir, coordinar, apoderar, assignar i sobretot liderar, és la reunió cara a cara amb els subordinats correctes. Definició de rols i responsabilitats: sembla obvi, però enmig de la voràgine que es viu a les empreses lligades al seu empresari, la gent no sap quines són les seves responsabilitats o rols, ni en quins moments s’apliquen. Cal recordar que un lloc laboral no és més que un grup de rols, més o menys coherents, associats a “algú”. Quan canviar-se de “barret”? Quin “barret” té la prioritat en cada cas? A qui li toca cada “barret”?.

Quines són les conseqüències de no delegar?

Salvador Trinxet –

laflecha.net ens parla sobre això mostrant-nos que la incapacitat per a delegar tasques en altres denota manca de confiança de l’empresari en els seus col • laboradors i empleats, el que genera conflictes en la rutina laboral i un estrès afegit a l’empresari, que convençut que el negoci no pot funcionar sense la seva presència, reduirà la seva disponibilitat per fer viatges de treball, buscar noves oportunitats de negoci, desenvolupar aliances estratègiques o acords comercials, o aspectes més personals com prendre unes vacances o la incapacitat de desconnectar en el seu temps lliure, els empresaris tendeixen a sobrecarregar de treball com a conseqüència de la por a no aconseguir els objectius marcats o no complir les expectatives dels seus clients.
Más información:

Abogados Internacionales: Entrevista a Salvador Trinxet Llorca

Entrevista a Salvador Trinxet Llorca (màrqueting- català) Salvador Trinxet – Kotler ens aconsella que fem el següent, identificar les

Cambra de Comerç de Barcelona

Institució centenària, amb antecedents que es remunten a l’edat mitjana. Apartats d’història i dades de la institució, formació, comerç exterior, pimes, contactes

Llibreria Tirant Lo Blanch – Salvador Trinxet Llorca

Llibres escrits per Salvador Trinxet Llorca jurídica · Tirant Formación · Llibreria en espanyol · Tirant On Line · Web corporativa · Tirant Asesores · Tirant en català .

Cámara de Comercio de Mallorca

Corporación de derecho público al servicio de la Comunidad Empresarial. Asistencia a empresas, formación, comercio exterior y publicaciones y estudios.

Abogados Internacionales: enero 2012

Salvador Trinxet, Anàlisi i posicionament de les estratègies (segona part) …. Entrevista a Salvador Trinxet Llorca (màrqueting- català)

Consell General de Cambres de Catalunya

Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. Cambres de Comerç de Catalunya

Comportament Empresarial, Salvador Trinxet

Plan de Negocios y Proyecciones Financieras

Análisis de la Industria y Objetivos Corporativos

Al realizar un plan de negocios este debe comunicar la factibilidad del mismo, las proyecciones financieras es la herramienta más eficaz donde a través de estimaciones y números podemos augurar nuestro éxito.

¿Por donde debe comenzar un Plan de Negocios?

Salvador Trinxet Llorca – El Plan de Negocios debe iniciarse a través de un resumen ejecutivo donde se indique la esencia del plan, debe transmitir la capacidad para ejecutar el plan, la estrategia de éxito debe estar bien argumentada, éste debe ser claro, breve e interesante al igual abarcar todos los elementos principales (descripción del negocio, productos y servicios, el mercado, competencia, operaciones, equipo de administración, riesgos/oportunidades, resumen financiero y requisitos de capital).

¿La descripción del negocio qué aspectos debe responder?

Salvador Trinxet – En qué ramo opera; qué tipo de negocio es (fabricación, consultoría, reventa, servicios); es un negocio nuevo, una absorción, una franquicia? y cuál es su producto o servicio.

 

¿Qué debe responder el plan de negocio en cuanto al mercado y al producto?

Salvador Trinxet – ¿cuál es su mercado objetivo?; ¿cómo se hacen los productos o de qué manera se prestan los servicios?; ¿qué le aportarán a los clientes?, ¿por qué el producto o servicio que ofrece su negocio es especial?; ¿qué valor le agrega a su producto?; ¿qué es lo que diferencia a su compañía del resto?; ¿cuáles son las tendencias, influencias y factores clave en el mercado?; ¿a quién está dirigida la comercialización de sus productos y servicios?; ¿cómo educará a sus clientes para que le compren?; ¿tiene preparado un plan de contingencia en caso de que surja alguna dificultad?; ¿qué es lo que hace que esta oportunidad sea única?

¿cuáles son los riesgos financieros para su negocio? ¿cómo se minimizarán esos riesgos?; ¿cuál es el peor de los escenarios posibles? ¿cómo lo manejará?.

 

¿Cuáles son los factores comunes que parece influir en el ritmo de la rivalidad entre competidores?

Salvador Trinxet – Según Sergio Alejandro Cura Hernández la rivalidad se intensifica

a medida que aumenta el número de competidores y que éstos encuentran cierta

igualdad en lo concerniente al volumen y capacidad; la rivalidad por lo común es más

poderosa cuando la demanda del producto aumenta lentamente. La rivalidad es más

intensa cuando las condiciones de la industria tienta a los competidores a emplear

reducciones de precios u otras armas competitivas, con el fin de incrementar el volumen

por unidad, la rivalidad es más poderosa cuando el costo del cliente para cambiar de

marcas es bajo; la rivalidad es más poderosa cuando uno o más competidores se sienten

descontentos con su posición de mercado e inician medidas para mejorar su posición a

costa de sus rivales; la rivalidad se incrementa en proporción de los rendimientos de una

medida estratégica.

 

¿Cómo demuestro mi posible éxito al banco financista?

Salvador Trinxet – 2.esmas.com nos señala que es necesario demostrar ese éxito de manera

tangible, ¿cómo? Las proyecciones financieras ayudan bastante en estos casos. Consiste en

pronosticar las ventas, gastos e inversiones de un periodo de tiempo, traducir los resultados

esperados en los estados financieros básicos: balance general, estado de resultados y flujo de

efectivo. Lo relevante de estas proyecciones financieras es que incluyen los planes de ventas,

mercadotecnia, recursos humanos, compras, inversiones, etc. es decir, todo lo necesario para

que el escenario que se plantea pueda realizarse. De esta manera se puede demostrar que la

empresa es capaz de ofrecer una buena rentabilidad a sus dueños y Pagar oportunamente los

vencimientos de los préstamos. ¿Cuántas Pymes se encuentran en dificultades para que les

concedan un crédito o conseguir un socio? Muchas empresas no tienen dificultades en conseguir

ventas, sino en contar con recursos para producir. Entonces ¿por qué no les conceden créditos o logran conseguir un nuevo socio? Posiblemente porque no ´hacen tangible´ su éxito esperado.

¿Cuál es la importancia de los objetivos corporativos?

Salvador Trinxet – Confucio dijo: “nada es importante para quien no tiene un objetivo”.

Los objetivos formales proveen criterios de decisión que guían a las unidades de negocios y

empleados de una organización hacia dimensiones y ámbitos de desempeño específicos.

Esos mismos objetivos proveen las marcas de referencia o comparación (benchmarks)

contra las cuales se puede evaluar el desempeño real.

 

¿Qué funciones tienen las proyecciones financieras?

Salvador Trinxet – madrid.org nos brinda información al respecto, prevaleciendo las

siguientes; demostrar la fiabilidad y estabilidad del proyecto de cara a la financiación por parte

de terceros (bancos, entidades de crédito, estado, etc. La proyección de estados financieros es

fundamental en el mundo empresarial, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas

porque cuando se demuestra que existe una oportunidad de negocio, resulta más factible

adquirir los recursos necesarios para acometer el proyecto. Búsqueda de otros socios para

acometer nuevos proyectos o expandirse; búsqueda de subvenciones del estado o de entidades

privadas. Todo plan de negocio debe contener un apartado relativo a las proyecciones

financieras, debido a que pronostican los resultados económicos-financieros futuros  de la empresa respecto a sus operaciones.  Además a través de las proyecciones financieras, se pueden generan diversos escenarios en los que el negocio puede variar, teniendo diferentes

estimaciones de los resultados, permitiéndole al emprendedor identificar los posibles riesgos

que pueden impactar en su negocio e implementar estrategias que amortigüen los efectos

negativos.